Algemene voorwaarden Students for Students

Artikel 1 Toepassingsbereik

 • Students for Students (hierna: SfS) is een naar Nederlands Recht opgerichte vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09209405.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen die worden verricht door en met SFS hieronder begrepen de op de website genoemde sponsormogelijkheden.
 • Niet alleen SFS, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan SFS zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

Artikel 2 Jerrycan-actie

 • SFS verplicht zich bij sponsoring aan de Jerrycan-actie deze opbrengst dan ook alleen te mogen gebruiken voor de aanschaf van brandstof. De Jerrycan-actie heeft geen winstoogmerk en is uitsluitend bedoeld om de brandstof kostendekkend te laten zijn.
 • SfS biedt de mogelijkheid aan sponsoren van de Jerrycan-actie de namen van de donateurs te vermelden op de website en op één van de auto’s, dit laatste, omtrent plaatsing, grote, etc. ter beoordeling van SfS. Hierover wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 3 Stickersponsoring

 • In onderling overleg wordt de plaats, grootte en prijs bepaald van de sticker.
 • De sponsor dient zelf te zorgen voor een correcte aanlevering van de afbeelding op de sticker.
 • SfS verplicht zich om elke sponsor die een sticker heeft, te vermelden op de website.

Artikel 4 Foto-actie Banner/ Vlag

 • SfS zal in onderling overleg met de sponsor de precieze inhoud van deze actie bepalen. Hieronder vallen onder   andere mogelijkheden als reisverslagen, opdrachten op het culturele vlak, bezoeken van bepaalde plekken, etc.
 • De sponsor krijgt een sticker op de auto, waarbij art. 3 in zijn geheel van toepassing is.

Artikel 5 Directe sponsoring

 • SfS houdt zich het recht voor om een deel, van maximaal vijfentwintig procent, in overleg met de sponsor, van de directe sponsoring te gebruiken ter realisering van de reis.
 • Dit besluit zal slechts kunnen worden genomen door SFS als geheel, met een versterkte meerderheid van tweederde van stemmen.
 • Deze regeling dient slechts te worden toegepast in uitzonderingssituaties.

Artikel 6 Betaling

 • De betaling dient binnen de op de factuur gestelde termijn binnen te zijn die normaal gesproken 14 dagen bedraagt. In uitzonderingsgevallen kan deze termijn in onderling overleg worden verlengt tot maximaal 1 maand.
 • Van deze regeling kan worden afgeweken bij afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • SfS is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die op enigerlei wijze is ontstaan door gedragingen van SfS, hieronder begrepen rechtshandelingen, behoudens de gevallen van opzet of grove schuld van SfS.
 • Indien de reis door uitzonderlijke omstandigheden, bijv. door overlijden, geen doorgang kan hebben leidt dit niet tot wanprestatie van SFS en geeft deze omstandigheid geen recht op schadevergoeding.

Artikel 8 Geschilbeslechting

 • Op alle overeenkomsten gesloten door SfS is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst dienen eerst in onderling overleg te worden beslecht, hieronder wordt in ieder geval een persoonlijk gesprek verstaan met het bestuur van SfS.

Artikel 9 Veiligheidsclausule

 • De organisatie van Students for Students behoudt het recht om binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid van de daadwerkelijke reis af te zien.
 • In het geval van annulering van de reis zullen de geldelijke middelen alsnog zo snel mogelijk over worden gemaakt aan l’Ecole Satang Diabang in Kafountine, Senegal. en zullen de gesponsorde middelen in natura in nader overleg overgedragen worden aan l’Ecole Satang Diabang in Kafountine, Senegal.
Share | |